Likabehandling

Respekten för alla människors lika värde är ett fundament i de mänskliga rättigheterna och ska främjas inom samtliga av våra verksamheter.

Ett arbete som både berikar och utvecklar

Arbetet för likabehandling är en del av vårt värdegrundsarbete som handlar om att aktivt främja mångfald och säkerställa allas lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsidentitet och uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning eller sexuell läggning.

Varje dag söker sig människor till Region Gävleborgs verksamheter för att få hjälp och ta del av den kunskap och service som erbjuds. Vi vill försäkra oss om att vi alltid bemöter människor likvärdigt och med respekt.

Likabehandlingsarbetet utgår från vår fastställda likabehandlingspolicy.


En positiv genomslagskraft

Under 2016 har vi påbörjat arbetet med ett systematiskt likabehandlingsarbete, i detta ingår även att ta fram en utbildning för att stödja arbetet. I likabehandlingsplanen ingår även det politiska beslutet att HBTQ-certifiera verksamheter inom Region Gävleborg som aktiv åtgärd. 


Vårt HBTQ-certifieringsarbete

Under 2016 har ett antal pilotenheter genomfört ett systematiskt likabehandlingsarbete i form av att HBTQ-certifiera sina verksamheter tillsammans med RFSL, detta har fortsatt och pågår även under 2018. 

HBTQ-certifieringen är ett bevis på att vi bryr oss om alla människors lika värde och ständigt utvecklar, utmanar och vidgar vårt normkritiska tänkande. Vi tror att våra olikheter berikar, inspirerar och gör oss unika.

Se vilka våra HBTQ-certifierade verksamheter är