FoU Välfärd

FoU Välfärd är en enhet för forskning och utveckling inom Region Gävleborg.

Enheten arbetar på uppdrag från framförallt kommunerna i länet med studier, uppföljningar och analyser inom individ- och familjeomsorg, handikappomsorg och äldreomsorg.

Till enheten har också knutits nationella utvecklingsprojekt inom ramen för en kunskapsbaserad socialtjänst. Vi jobbar därför även med nationella uppdrag inom missbruk- och beroendevård, barn- och ungdomsvård, föräldrastöd samt brukarinflytande inom funktionshinderområdet. Enheten stödjer också kommunerna i arbetet kring Öppna Jämförelser.

FoU Välfärds uppdrag är att

  • Stimulera, handleda, genomföra vetenskapliga studier, utvärdera och driva FoU-projekt inom länets kommuner
  • Samla och förmedla forskningskunskap som kan bidra till kvalitetsutveckling inom vård, omsorg och social service
  • Rapportera och informera om aktuella utvecklingsarbeten i omvärlden
  • Arbeta utifrån ett tydligt brukarperspektiv
  • Bedriva verksamhet utifrån vetenskaplig saklighet och opartiskhet
  • Ha utbyte med såväl hälso- och sjukvården som närliggande universitet och högskolor, berörda myndigheter samt andra FoU-enheter i landet.

Kontakta oss om du

  • Behöver hjälp med att utforma ett utvecklingsprojekt eller uppföljning/utvärdering
  • Vill ha kontakt med forskare och/eller praktiskt verksamma inom ditt intresseområde
  • Har idéer om hur verksamheten kan förbättras och vill diskutera hur det kan gå till
  • Önskar metodhandledning