Om palliativ vård

Palliativ vård är en aktiv helhetsvård av patienter i ett skede när sjukdomen inte längre svarar på botande behandling.

Målet med den palliativa vården är att livet ska kunna levas så aktivt som möjligt genom symtomhantering och stöd till den sjuke samt anhöriga. Hela familjen är viktig. Behovet av vård och hjälp varierar och ökar oftast med tiden.

Allmän och specialiserad palliativ vård 

Allmän palliativ vård ges till patienter vars behov kan tillgodoses av personal med grundläggande kunskap och kompetens i palliativ vård.

Palliativ vård som ges till patienter med komplexa symtom eller vars livssituation medför särskilda behov benämns specialiserad palliativ vård och utförs av ett multiprofessionellt team med särskild kunskap och kompetens i palliativ vård.

Palliativ vård ingår som en del av all vård och både allmän och specialiserad vård kan ges oavsett var patienten vårdas; på sjukhus, särskilda boenden, korttidsboenden eller i hemmet.

Palliativa teamets, hemsjukvårdens samt hemtjänstens samverkan för ditt bästa

Teamen samverkar med kommunens hemsjukvård som består av sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut. Sjuksköterskan i kommunens hemsjukvård har det huvudsakliga omvårdnadsansvaret i hemmet för de patienter som är inskrivna i hemsjukvård. Sjuksköterskan i hemsjukvården kan bistå med medicindelning, provtagning, såromläggning och injektioner med mera och kan nås dygnet runt alla dagar.

Fysioterapeuten och arbetsterapeutens åtgärder och behandling utgår från patientens behov. Det kan till exempel innebära behandling/träning för att klara olika aktiviteter i vardagen, samt utprovning och lån av olika hjälpmedel som till exempel rollator, rullstol, säng med mera. Personal inom hemtjänst hjälper till med personlig omvårdnad som till exempel dusch, klädsel och toalettbesök. För hemtjänst krävs biståndsbedömning från kommunen.

Om patienten inte är ansluten till kommunens hemsjukvård ligger omvårdnadsansvaret hos primärvården. Patienten behöver då ha kontakt med sin hälsocentral under deras öppettider och övrig tid hänvisas dessa patienter till 1177 Vårdguiden.

Remiss krävs

För att bli ansluten till ett av våra palliativa team krävs en remiss av läkare. En individuell bedömning görs och en eventuell inskrivning sker efter ett första hembesök i samråd med patienten.

Teamen arbetar dagtid vardagar med hembesök och telefonrådgivning.

Vår personal består av läkare, sjuksköterskor och medicinska sekreterare. Kurator, sjukhuskyrkans personal och dietist är knutna till teamen.